Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voor de levering van roerende zaken en de levering van diensten tussen Kooi Trading B.V en/of al haar gelieerde dochter- en/of zusterbedrijven enerzijds, hierna tezamen of ieder afzonderlijk te noemen “Gebruiker”, en anderzijds een Wederpartij anderzijds op wie Gebruiker deze voorwaarden van toepassing verklaart.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij worden, voor zover ze niet gebaseerd zijn op dwingend recht, uitdrukkelijk door beide partijen uitgesloten.

4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op een tussen Gebruiker en Wederpartij gesloten overeenkomst en/of enige bepaling uit deze verkoopvoorwaarden zijn van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen bedoelde partijen zijn overeengekomen en ze hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst, zonder precedentwerking. De Wederpartij kan daaraan dan ook geen recht ontlenen voor overeenkomsten in de toekomst, noch kan een andere, derde partij dat.

5. Een Wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, gaat akkoord met toepassing van deze voorwaarden op iedere volgende overeenkomst tussen de Wederpartij en Gebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes, aanbiedingen en aanprijzingen van Gebruiker zijn vrijblijvend en binden Gebruiker niet, tenzij het tegendeel is bepaald.

2. Een offerte is geldig tot twee weken na dagtekening.

3. Alle door Gebruiker verstrekte gegevens, tekeningen, technische detailleringen, delen van websites en dergelijke ten aanzien van door Gebruiker geleverde of te leveren goederen en diensten blijven eigendom van Gebruiker. Deze gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden en moeten desgevraagd op verzoek van Gebruiker onmiddellijk en volledig aan Gebruiker worden geretourneerd. Gebruiker behoudt zich alle bestaande auteurs- en patentrechten voor.

4. Door Gebruiker verstrekte gegevens dienen als voorbeeld waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Opgaven van Gebruiker met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen en dergelijke gelden bij benadering. Daar kunnen door Wederpartij of derden geen rechten aan worden ontleend. Door Gebruiker verstrekte informatie, in welke vorm en door welk middel ook, binden Gebruiker niet.

Artikel 3 Overeenkomsten

1. Een overeenkomst tussen Gebruiker en een Wederpartij komt rechtsgeldig tot stand nadat Gebruiker een opdracht middels een (elektronische) orderbevestiging schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien en zodra een rechtsgeldig getekende orderbevestiging is overhandigd door een ter zake bevoegd vertegenwoordiger van Wederpartij en geaccepteerd door een ter zake bevoegd vertegenwoordiger van Gebruiker.

2. De orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

3. Een order kan uitsluitend schriftelijk worden herroepen en/of gewijzigd. Deze wijziging of herroeping dient Gebruiker te hebben bereikt voordat de orderbevestiging is verstuurd, dan wel voordat Gebruiker is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een order onherroepelijk geworden indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan een herroeping is verzonden.

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

1. De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden bepaald door de inhoud van de orderbevestiging.

2. Aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen door of namens Gebruiker binden Gebruiker slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe gerechtigd vertegenwoordiger van Gebruiker.

3. Voor de juistheid of volledigheid van door toeleveranciers verstrekte gegevens aanvaardt Gebruiker geen aansprakelijkheid.

4. In het geval van de levering van een dienst heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van een dienst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 5 Prijzen

1. Prijzen zoals omschreven in de catalogus van Gebruiker binden Gebruiker voor een periode van ten hoogste 30 dagen na datum van uitgifte van de catalogus. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus of een door Gebruiker uitgebracht addendum vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

2. Gebruiker is bevoegd om overeengekomen prijzen na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen indien dat redelijk en billijk mag worden geacht. In dit geval heeft de Wederpartij het recht om binnen een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de melding van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Gebruiker binnen 3 x 24 uur.

3. De door Gebruiker in de catalogus vermelde prijzen gelden “af bedrijf Gebruiker”, exclusief belasting(en),bijkomende kosten voor verzending en eventuele andere kosten of toeslagen welke in de orderbevestiging worden vermeld of waarvan de doorrekening als redelijk en billijk beschouwd kan worden.

Artikel 6 Levering, risico en vervoer

1. De door Gebruiker opgegeven leveringstermijn gaat in op het laatst van de navolgende tijdstippen (tijdrekening hoofdkantoor Gebruiker):

a. De kalenderdag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. De dag van ontvangst door Gebruiker van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

c. De dag dat Gebruiker het orderbedrag dan wel een voorschot ontvangt indien is overeengekomen dat de leveringstermijn afhankelijk is van betaling van het orderbedrag dan wel het voorschot.

2. Met inachtneming van de opgegeven leveringstermijnen door Gebruiker, zijn in bijzondere omstandigheden afwijkingen mogelijk. Tenzij anders is overeengekomen wordt de opgegeven leveringstermijn niet beschouwd als ‘fatale termijn’.

3. Bij overschrijding van de leveringstermijn kan Wederpartij Gebruiker per aangetekende brief in gebreke stellen.

4. Na overschrijding van de in artikel 6.2 overeengekomen of de in 6.3 gestelde termijn, welke in dat geval als fataal beschouwd wordt, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst op deze grond te ontbinden. Gebruiker is in dit geval echter geen schadevergoeding verschuldigd aan de Wederpartij.

5. Gebruiker is bevoegd om in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met de levering totdat de gehele bestelling compleet is. In voorkomende gevallen treedt Gebruiker hierover in overleg met de Wederpartij en is de Gebruiker bevoegd geleverde zaken steeds direct te factureren.

6. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:

a. Bij levering af bedrijf Gebruiker: op het moment van de feitelijke bezitsverschaffing;

b. Bij beoogde levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken ter bedrijf van Gebruiker zijn opgeladen. Indien op verzoek van de Wederpartij na de levering van de zaken gebruik wordt gemaakt van de diensten van medewerkers van Gebruiker, geschiedt dit voor risico van de Wederpartij.

7. In geval van levering bedoeld in artikel 6.6 sub b geschiedt het transport voor risico van de Wederpartij en is de Wederpartij verantwoordelijk voor het desgewenst sluiten van een transportverzekering.

8. Indien Gebruiker de zaken doet vervoeren naar een adres buiten zijn bedrijf, kan de vervoerder afleveren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. De Wederpartij zal in dat geval zorg dragen voor onmiddellijke in ontvangstneming zodra de vervoerder, dan wel de Gebruiker, de zaken op voormeld adres aanbiedt. Indien de Wederpartij niet onmiddellijk de aangeboden zaken in ontvangst neemt, is Gebruiker gerechtigd de zaken zonder verdere aanmaning of sommatie (elders) op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. In dit geval worden de zaken geacht conform de overeenkomst te zijn afgeleverd.

Artikel 7 Onderzoeksplicht/klachten

1. De Wederpartij zal ten tijde van afname de zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken. Indien die niet geconstateerd worden, zal de Wederpartij afleverbon of vervoersdocument voor goede ontvangst van de zaken tekenen. Bij constatering van uiterlijk waarneembare gebreken dient de Wederpartij deze schriftelijk per aangetekend schrijven en duidelijk gespecificeerd binnen twee werkdagen aan Gebruiker te melden.

2. Gebreken die niet zijn ontdekt en die redelijkerwijs niet bij de inspectie ontdekt hadden kunnen worden, dienen door de Wederpartij schriftelijke per aangetekend schrijven en duidelijk gespecificeerd binnen twee weken na de constatering aan Gebruiker gemeld te worden.

3. Ieder vorderingsrecht door de Wederpartij betrekking hebbende op een gebrek als bedoel in artikel 7 lid 1 en lid 2 van deze voorwaarden vervalt indien niet binnen de gestelde termijn en op de omschreven wijze de Gebruiker hiervan in kennis is gesteld. Tevens vervalt ieder vorderingsrecht op deze grond, indien de Wederpartij:

a. Geen of onvoldoende medewerking verleent aan onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

b. De zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden en/of de zaken heeft gebruikt en/of behandeld onder ongeschikte omstandigheden;

c. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker reparaties en onderhoud aan de zaken heeft uitgevoerd dan wel laten uitvoeren;

d. De zaak na ontdekking van gebreken in gebruik heeft genomen;

e. De garantietermijn in artikel 8 is verstreken.

Artikel 8 Gebreken en garantie

1. Indien zich binnen 12 maanden na levering gebreken openbaren aan een door Gebruiker verkochte en geleverde nieuwe zaak, kan de Wederpartij verlangen dat Gebruiker overgaat tot hetzij herstel van he gebrek, hetzij vervanging van de zaak en/of onderdelen, tenzij het gebrek te gering is om vervanging te rechtvaardigen. Bij vervanging dienen de te vervangen onderdelen aan Gebruiker geretourneerd te worden.

2. Transport- en eventuele reis- en verblijfkosten verband houdende met garantiewerkzaamheden zijn voor rekening van de Wederpartij.

3. De in artikel 8.1 bedoelde termijn kan eventueel tegen bijbetaling van een nader overeen te komen bedrag worden verlengd.

4. Indien Gebruiker er niet in slaagt binnen 5 werkdagen na ontvangstneming van de te herstellen zaak deze herstelwerkzaamheden te voltooien, stelt Gebruiker gedurende de resterende herstelperiode kosteloos een gelijkwaardige zaak ter beschikking van de Wederpartij, mits Gebruiker een dergelijke zaak op voorraad heeft en zonder tot meer gehouden te zijn.

5. In geval van onjuist gebruik van de zaak, zoals onoordeelkundig of verkeerd gebruik, vervalt ieder recht op garantie door de Wederpartij.

6. Bevoegdheid voor de Wederpartij om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Hoewel Gebruiker beveiligingsaanbevelingen kan doen, rust de keuze van de geleverde zaken en/of diensten en/of gehuurde producten bij de Wederpartij. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de Wederpartij en/of de sites en/of de eigendommen van de Wederpartij.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,00 per incident.

5. De aansprakelijkheid van Gebruiker is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomende gevallen.

6. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan te tonen en indien nodig te verbeteren, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Annulering

1. Indien de Wederpartij in andere gevallen dan in artikel 3.3 de order annuleert, is hij 25% van het overeengekomen bedrag vermeerderd met BTW verschuldigd, met een minimum van € 1.000,00 exclusief BTW.

2. Annulering is niet mogelijk ten aanzien van zaken die beschadigd zijn, zich niet in de originele ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of verkoopongeschikt zijn geworden.

Artikel 11 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient het orderbedrag onmiddellijk bij totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan. In het geval van facturatie dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze partij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,00 exclusief omzetbelasting. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig zijn eigen verplichtingen jegens Gebruiker is nagekomen.

2. Onder overmacht hier verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt mede verstaan: Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder, oorlog, oproer en andere onlusten, boycotten, blokkades natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Gebruiker, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vernieling en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijk een niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en/of door Gebruiker aan te wijzen derden om de plaats(en) te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en door Gebruiker geleden en/of te lijden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14 Rechten verbonden met software, documentatie en intellectuele eigendom

1. Met inachtneming van de verdere hierbij opgenomen bepalingen wordt met de verkoop door Gebruiker aan de Wederpartij een niet-exclusieve en niet overdraagbare beperkte licentie verleend op grond van de relevante intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker en/of de met Gebruiker verbonden ondernemingen in het licentiegebied.

2. Voor zover software en/of documentatie ingebed is of geleverd wordt met een product, blijven de intellectuele eigendom(srechten) voorbehouden aan Gebruiker.

3. Het volgende is de Wederpartij verboden:

a. Modificeren, aanpassen, wijzigen of omzetten van –of creëren van afgeleide producten op basis van – software die ingebed is in of verschaft wordt door Gebruiker in samenhang met zaken, producten of diensten;

b. Het cederen, sublicentiëren, verhuren, uitlenen, overdragen, onthullen of op andere wijze ter beschikking stellen van de software;

c. Zonder verkregen schriftelijke toestemming van Gebruiker de software samenvoegen met of opnemen in enige andere software; of

3. De genoemde software omgekeerd assembleren, decompileren, disassembleren of op andere wijze de broncode ervan af te leiden, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker.

4. Wederpartij dient zorg te dragen voor onmiddellijke reproductie zonder enige wijzigingen of aanpassingen aan te brengen van eventuele aanduidingen van eigendomsrechten van Gebruiker en/of de met Gebruiker verbonden ondernemingen en/of zijn externe leveranciers op of in door Gebruiker verschafte software of documentatie. De van toepassing zijnde licentievoorwaarden van derden dienen hierbij onverkort gerespecteerd te worden.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter formeel door de Nederlandse overheid aangewezen als rechtsprekend in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting van anderen bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen niet eerder een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich hebben ingespannen een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Download hier de Algemene Voorwaarden.

“Dutch law applies to these terms and conditions”.