ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Kooi Trading B.V., Kooi Service & Security Centre B.V., Kooi Observation Centre B.V., Kooi Security Deutschland GmbH en Kooi Security Scandinavia AB. Gedeponeerd op 24 oktober 2017 nummer 51440458 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen.

Inhoudsopgave

 

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 5. Betaling
 6. Reclame
 7. Aansprakelijkheid
 8. De Alarminstallatie
 9. De Meldkamer
 10. Uitvoering van de Overeenkomst
 11. Overmacht
 12. Privacy en gegevensverwerking
 13. Opschorting en ontbinding
 14. Looptijd Overeenkomst en beëindiging
 15. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Alarminstallatie: apparatuur die alleen of in combinatie met andere apparatuur een systeem vormt, dat een signaal doorgeeft aan de Meldkamer.

Dienst(en): iedere vorm van dienstverlening door Kooi Alarm Centre, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor een Wederpartij in het kader van de Overeenkomst.

De Meldkamer: de meldkamer die door Kooi Alarm Centre wordt gebruikt in het kader van de Dienst en die beschikt over een vergunning in de zin van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus: ook wel “Particuliere Alarmcentrale (PAC)” genoemd. In de Meldkamer worden signalen afkomstig van de Alarminstallatie ontvangen, beoordeeld en van waaruit volgens protocol derden kunnen worden ingeschakeld.

Kooi Alarm Centre: de handelsnaam van Kooi Service & Security Centre B.V.

Leveringsvoorwaarden: deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Kooi Alarm Centre en een Wederpartij.

Partij/Partijen: Kooi Alarm Centre en/of de Wederpartij.

Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kooi Alarm Centre een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding of offerte doet.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Op alle offertes en Overeenkomsten betreffende de Dienst van Kooi Alarm Centre, zijn uitsluitend deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Wederpartij met wie eenmaal op basis van onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en -Diensten met/van Kooi Alarm Centre.
  • Door de Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere (van de Leveringsvoorwaarden van Kooi Alarm Centre afwijkende) bepalingen worden door Kooi Alarm Centre uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Kooi Alarm Centre zijn aanvaard.
  • Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Leveringsvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet dit niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Leveringsvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
  • De Leveringsvoorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Kooi Alarm Centre voor (de uitvoering van) haar Diensten worden ingeschakeld.
  • Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van de Leveringsvoorwaarden dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.

 

 1. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
  • Alle offertes van Kooi Alarm Centre zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes van Kooi Alarm Centre mogen zonder toestemming van Kooi Alarm Centre niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Door of vanwege Kooi Alarm Centre bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder adviezen, zijn eveneens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  • De offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van (een daartoe bevoegde werknemer van) Kooi Alarm Centre. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

 1. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
  • Alle in de offerte van Kooi Alarm Centre genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en bruto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen. Kooi Alarm Centre is te allen tijde bevoegd de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te indexeren.
  • De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Dienst als in de offerte vermeld.
  • Kooi Alarm Centre is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Wederpartij, doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, wijzigingen in de overeengekomen Dienst dan wel meerwerk te verrichten, indien zij dit voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeengekomen Dienst nodig oordeelt of dit noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.
  • Kooi Alarm Centre is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Kooi Alarm Centre of door haar ingeschakelde derden, boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde Diensten c.q. werkzaamheden worden geleverd, aangebracht en/of gepresteerd.

 

 1. Betaling
  • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
  • Indien de Wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over dat (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 10% per maand, waarbij een deel van de maand als hele maand heeft te gelden.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Wederpartij komen voor diens rekening, zonder dat deze door Kooi Alarm Centre hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 1.000,- exclusief BTW.
  • Kooi Alarm Centre is steeds gerechtigd om een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van de Wederpartij te verlangen. Deze bevoegdheid heeft Kooi Alarm Centre ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Wederpartij niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, dan is Kooi Alarm Centre gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij Kooi Alarm Centre recht heeft op schadevergoeding. De Wederpartij kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.
  • De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kooi Alarm Centre te melden.
  • Zonder uitdrukkelijke toestemming van Kooi Alarm Centre is het de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Kooi Alarm Centre op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Wederpartij op Kooi Alarm Centre, uit welke hoofde dan ook. De Wederpartij kan zich jegens Kooi Alarm Centre niet beroepen op een retentierecht.
  • Indien de Wederpartij in gebreke is met een door hem aan Kooi Alarm Centre verschuldigde betaling en/of indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden, zijn alle vorderingen die Kooi Alarm Centre op de Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Kooi Alarm Centre bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Wederpartij op te schorten.
  • Betalingen door of vanwege de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij.

 

 1. Reclame
  • Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Wederpartij binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan Kooi Alarm Centre. Indien Kooi Alarm Centre een klacht gegrond acht, zal Kooi Alarm Centre de Dienst alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Dienst onmogelijk is, zal Kooi Alarm Centre alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.
  • Reclames betreffende facturen van Kooi Alarm Centre dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Kooi Alarm Centre ter zake daarvan vervalt.
  • Reclame(s) zoals bedoeld onder artikel 6.1 en 6.2 schorten de betalingsverplichting(en) van de Wederpartij niet op.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Kooi Alarm Centre is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Wederpartij.
  • Kooi Alarm Centre is niet aansprakelijk voor de feitelijke beveiliging van de Wederpartij en/of de locaties en/of de eigendommen van de Wederpartij. De Meldkamer heeft slechts de functie van het ontvangen van signalen afkomstig van een Alarminstallatie en geeft Wederpartij geen enkele garantie ter voorkoming van inbraken, brand en/of andere schadeoorzaken.
  • Kooi Alarm Centre is in geen geval aansprakelijk indien de Wederpartij de door Kooi Alarm Centre en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd. De Wederpartij vrijwaart Kooi Alarm Centre voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verbandhouden met de Dienst van Kooi Alarm Centre voor de Wederpartij.
  • Voor signalen die bij de Meldkamer zijn binnenkomen na de datum waarop de Overeenkomst tussen Kooi Alarm Centre en Wederpartij is beëindigd, vervalt de plicht van Kooi Alarm Centre om deze signalen in behandeling te nemen. Kooi Alarm Centre aanvaardt met betrekking tot voornoemde signalen geen enkele aansprakelijkheid.
  • Onverminderd de elders in deze Leveringsvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Kooi Alarm Centre, is de aansprakelijkheid beperkt tot uitsluitend de directe schade als gevolg van een aan Kooi Alarm Centre toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, tot maximaal 1/12 van de jaarlijks overeengekomen contractprijs, met een maximum van € 2.500. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Kooi Alarm Centre steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de Dienst aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.
  • Kooi Alarm Centre is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten.
  • Een tekortkoming van Kooi Alarm Centre is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevende functionaris van Kooi Alarm Centre.

 

 1. De Alarminstallatie
  • De Wederpartij is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid, instelling, inschakeling en voortdurende werking van de Alarminstallatie, daaronder begrepen de (telefoon)verbinding naar de Meldkamer, alsook dat de Alarminstallatie en degene die deze installeert voldoen aan de daaraan in de wet gestelde eisen en/of benodigde certificering. Kooi Alarm Centre is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken aan de Alarminstallatie en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.
  • Wederpartij is verplicht de Alarminstallatie op correcte wijze conform het doel waarvoor dit bestemd en/of ingericht is en in overeenstemming met de voor de Alarminstallatie geldende richtlijnen en wettelijke regels te gebruiken en in goede en bedrijfsmatige staat te houden, voor zover zij daartoe op grond van de Overeenkomst kan worden gehouden.

 

 1. De Meldkamer
  • In de Meldkamer worden signalen van de Alarminstallatie ontvangen en verwerkt. Kooi Alarm Centre zal eerst dan een signaal in behandeling nemen en verwerken op het moment dat dit foutloos in de Meldkamer is ontvangen.
  • Kooi Alarm Centre zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform het door de Wederpartij opgestelde protocol dan wel andere door de Wederpartij gegeven instructies. Kooi Alarm Centre zal daarbij zoveel mogelijk de door Wederpartij opgegeven volgorde aanhouden, zonder daaraan te zijn gebonden. Kooi Alarm Centre staat niet in voor het adequaat ingrijpen door (de gewaarschuwde) derden.
  • Indien de door de Meldkamer geregistreerde signalen (en/of de ontvangsttijden daarvan) afwijken van de door de Alarminstallatie geregistreerde gegevens, zijn bij een geschil daarover de geregistreerde signalen van de Meldkamer van doorslaggevende betekenis.
  • Indien de signalen van de Alarminstallatie daartoe aanleiding geven of indien een werknemer van de Meldkamer die de signalen verwerkt de situatie (ter plaatse) onvoldoende kan beoordelen, bijvoorbeeld als gevolg van slechte ontvangst en/of slechte atmosferische omstandigheden waardoor de signalen van onvoldoende kwaliteit zijn, is (een werknemer van) Kooi Alarm Centre gerechtigd, om voor rekening van Wederpartij, een surveillancedienst of een (andere) werknemer in te schakelen om deze in de gelegenheid te stellen de situatie (ter plaatse) te beoordelen.
  • De kwaliteit van de signalen van de Alarminstallatie kan negatief worden beïnvloed door externe omstandigheden die niet voor rekening noch risico van Kooi Alarm Centre komen. Hiertoe worden onder meer gerekend, de kwaliteit van de verbinding tussen de Alarminstallatie en de Meldkamer waar de signalen worden ontvangen, alsmede slechte atmosferische omstandigheden. Als gevolg daarvan kunnen de juistheid en volledigheid van de waarneming door Kooi Alarm Centre nimmer worden gegarandeerd.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst
  • Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Kooi Alarm Centre mogelijk te maken zal Wederpartij Kooi Alarm Centre steeds tijdig alle door haar nodig geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en de gevraagde medewerking verlenen.
  • Kooi Alarm Centre is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden doorberekend. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Kooi Alarm Centre hieromtrent met de Wederpartij overleg plegen.
  • Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Kooi Alarm Centre gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Kooi Alarm Centre zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
  • Wederpartij is verplicht:
 2. te voldoen aan alle door Kooi Alarm Centre gehanteerde technische en administratieve voorwaarden en voldoende kennis te verkrijgen en te houden van toepasselijke wettelijke bepalingen of door de overheid

uitgebrachte maatregelen, waaronder begrepen de verplichting tot het verschaffen van de juiste ter plaatse geldende vergunningen of certificaten;

 1. tot het opstellen van een protocol, zoals bedoeld in artikel 9.2, en uiterlijk 14 dagen voordat uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven, aan Kooi Alarm Centre ter hand te stellen;
 2. indien signalen door de Wederpartij zelf worden veroorzaakt, dit onverwijld aan Kooi Alarm Centre te melden;
 3. storingen aan de Alarminstallatie binnen redelijke termijn op te lossen, tenzij dit door overmacht niet mogelijk is, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) stroomuitval en/of storing van de telefoon-, internet-, UMTS-, DSL-, of breedbandverbinding.
  • In geval van schade aan, diefstal of vermissing van de Alarminstallatie is de Wederpartij verplicht dit binnen één werkdag na ontdekking daarvan aan Kooi Alarm Centre te melden.

 

 1. Overmacht
  • In geval van overmacht aan de zijde van Kooi Alarm Centre, is Kooi Alarm Centre gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Kooi Alarm Centre deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
  • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Kooi Alarm Centre onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor Kooi Alarm Centre noodzakelijke leveranties, gebrek aan werkkrachten en/of personeel, stakingen, onwerkbare dagen ten gevolge van (extreme) weersomstandigheden (onder meer harde wind) en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige (internet- en/of data)storingen in het bedrijf van Kooi Alarm Centre of van één van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

 

 1. Privacy en gegevensverwerking
  • De (geregistreerde) signalen zoals deze in de Meldkamer worden ontvangen, zullen door Kooi Alarm Centre (beperkt) worden opgeslagen. De opslag van deze signalen geschiedt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Wederpartij vrijwaart Kooi Alarm Centre voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Wederpartij wordt gehouden of waarvoor Wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Kooi Alarm Centre toerekenbaar zijn.
  • De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die met gebruikmaking van een door Kooi Alarm Centre verleende Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Wederpartij. Wederpartij staat er jegens Kooi Alarm Centre voor in en garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de (persoons)gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde en in overeenstemming is met de van toepassing zijn wet- en regelgeving, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679). Wederpartij vrijwaart Kooi Alarm Centre tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze (persoons)gegevens.

 

 1. Opschorting en ontbinding
  • Kooi Alarm Centre is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
   • indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Kooi Alarm Centre gesloten Overeenkomst, een daarmee samenhangende Overeenkomst of de Leveringsvoorwaarden voortvloeit;
   • indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Kooi Alarm Centre te voldoen;
   • in geval van faillissement, schuldsanering, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van (het bedrijf van) de Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.
  • In elk van de in artikel 13.1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Kooi Alarm Centre op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Kooi Alarm Centre geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

 

 1. Looptijd Overeenkomst en beëindiging
  • Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst tussen Kooi Alarm Centre en de Wederpartij aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, schriftelijk (per e-mail volstaat) op te zeggen.
  • Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode, geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk één maand voor de datum van afloop van deze periode door de Wederpartij schriftelijk (per e-mail volstaat) is opgezegd.
  • Kooi Alarm Centre heeft bij opzegging op grond van artikel 14.2 recht op een schadeloosstelling gelijk aan de overeengekomen contractprijs van de resterende looptijd van de Overeenkomst, met een minimum van € 1.000,- exclusief BTW, vermeerderd met de kosten die Kooi Alarm Centre als gevolg van de opzegging heeft moeten maken. Kooi Alarm Centre zendt de Wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kooi Alarm Centre en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De Nederlandse tekst van de Leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
  • Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Leveringsvoorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.