Algemene Inkoopvoorwaarden

Bent u leverancier of dienstverlener? Dan gelden onze Algemene Inkoopvoorwaarden. Hier kunt u onze Algemene Inkoopvoorwaarden terugvinden.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Kooi Trading B.V., Kooi Service & Security Centre B.V., en Kooi Observation Centre B.V.
Gedeponeerd op 14 maart 2018 nummer 51440458, 67707165 en 59673761 in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Groningen

Inhoudsopgave
A. ALGEMEEN
1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Aanvragen, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
4. Prijzen, kostenverhogende omstandigheden en meerwerk
5. Betaling
6. (Af)levering, leveringstermijn en risico-overgang
7. Inspectie en (goed)keuring
8. Garantie
9. Toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer
10. Overmacht
11. Aansprakelijkheid en verzekering
12. Intellectuele eigendom
13. Geheimhouding
14. Overdracht, cessieverbod en pandverbod
15. Opzegging, opschorting en ontbinding
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
B. DIENSTEN / UITVOEREN VAN OPDRACHTEN
17. Toepasselijkheid
18. Vertegenwoordiging Partijen
19. Verplichtingen van Opdrachtnemer
20. Verplichtingen van Kooi Security
21. Personeel van Opdrachtnemer
22. Privacy en gegevensverwerking
23. Aansprakelijkheid en vrijwaring

A. ALGEMEEN
1. Definities
Activiteit/Activiteiten: alle inkoop en inhuur door Kooi Security, alsmede alle dienstverlening, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht door een Opdrachtnemer in opdracht van Kooi Security.
Kooi Security: Kooi Trading B.V., Kooi Service & Security Centre B.V., Kooi Observation Centre B.V., zulks individueel en/of gezamenlijk.
Inkoopvoorwaarden: onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden van Kooi Security.
Overeenkomst: de overeenkomst betreffende Activiteiten tussen Kooi Security en een Opdrachtnemer.
Partij/Partijen: Kooi Security en/of de Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kooi Security een Overeenkomst aangaat.
2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten betreffende Activiteiten waarbij Kooi Security optreedt als koper c.q. verwerver van goederen en/of daarmee samenhangende diensten, zijn uitsluitend deze Inkoopvoorwaarden van toepassing. De Opdrachtnemer met wie eenmaal op basis van de
onderhavige Inkoopvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en -Activiteiten met/van Kooi Security.
2.2. Door de Opdrachtnemer gehanteerde algemene (leverings)voorwaarden en andere (van de Inkoopvoorwaarden van Kooi Security afwijkende) bedingen worden door Kooi Security uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Kooi Security zijn aanvaard.
2.3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Inkoopvoorwaardenom welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Inkoopvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
3. Aanvragen, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. Een aanvraag van Kooi Security tot het door de Opdrachtnemer uitbrengen van een offerte/aanbieding is vrijblijvend. Alle kosten verbonden aan het opstellen/uitbrengen van een offerte komen voor rekening van de Opdrachtnemer. In de offerte dienen te zijn begrepen alle kosten, waaronder in ieder geval maar daartoe niet beperkt (eventuele) kosten voor hulpmaterieel, gereedschappen, verschuldigde belastingen, sociale lasten, reiskosten, transportkosten en verzekeringen.
3.2. De Opdrachtnemer doet haar offerte/aanbieding ten minste drie (3) maanden gestand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3. Overeenkomsten (alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop) komen tot stand door schriftelijke of elektronische (inkooporder)bevestiging van de offerte/aanbieding door Kooi Security aan de Opdrachtnemer.
3.4. In geval van wijzigingen in wet- of regelgeving is Kooi Security gerechtigd deze Inkoopvoorwaarden (eenzijdig) te wijzigen.
4. Prijzen, kostenverhogende omstandigheden en meerwerk
4.1. Alle prijzen (in de aanbieding/offerte van de Opdrachtnemer en de Overeenkomst) zijn vast, bindend, exclusief btw, omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer en worden niet geïndexeerd.
4.2. Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor rekening van de Opdrachtnemer, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst, ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan.
4.3. Kooi Security is gerechtigd wijzigingen in de overeengekomen Activiteit(en) of een gedeelte daarvan te verlangen, ook als dit meer- of minderwerk met zich mee zal brengen.
Prijsstijgingen ontstaan door meerwerk ten aanzien van (samenhangende) Activiteiten kan de Opdrachtnemer slechts in rekening brengen indien Kooi Security vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de uitvoering van dit meerwerk en de prijsstijging.
5. Betaling
5.1. Tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen zal betaling van de factuur plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst daarvan, mits de Opdrachtnemer aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
5.2. Kooi Security is bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn niet eerder in verzuim met de betaling van de factuur dan nadat de Opdrachtnemer haar schriftelijk een redelijke termijn voor betaling heeft gegeven. Overschrijding van enige betalingstermijn door Kooi Security of niet-betaling door Kooi Security van enige factuur geeft de Opdrachtnemer niet het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden en/of het recht op schadevergoeding.
5.3. Kooi Security is bevoegd om ter zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst, in door haar te bepalen gevallen, te verlangen dat de Opdrachtnemer genoegzaam zekerheid stelt. De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
5.4. Betaling door Kooi Security van enig bedrag houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.
5.5. Kooi Security is te allen tijde gerechtigd vorderingen van de Opdrachtnemer op Kooi Security te verrekenen met vorderingen die Kooi Security uit welke hoofde ook heeft op de Opdrachtnemer.
5.6. Indien de Opdrachtnemer in gebreke is met enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden, zijn alle vorderingen die Kooi Security op de Opdrachtnemer heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Kooi Security bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle (andere) Overeenkomsten met de Opdrachtnemer op te schorten.
5.7. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Kooi Security is het de Opdrachtnemer niet toegestaan nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden jegens Kooi Security op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Opdrachtnemer op Kooi Security, uit welke hoofde dan ook. De Opdrachtnemer kan zich jegens Kooi Security niet beroepen op een retentierecht.
6. (Af)levering, leveringstermijn en risico-overgang
6.1. Levering vindt franco plaats door machtsverschaffing aan Kooi Security door de Opdrachtnemer op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip volgens de geldende Incoterm Delivered Duty Paid (DDP), tenzij bij Overeenkomst anders overeengekomen.
6.2. De overeengekomen (af)leverings-/en of uitvoeringstermijnen zijn fataal. De Opdrachtnemer is door overschrijding van deze termijnen van rechtswege in verzuim. Zodra de Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, is zij verplicht dit onmiddellijk te berichten aan Kooi Security.
6.3. Bij overschrijding van fatale (af)leverings- en/of uitvoeringstermijnen heeft Kooi Security recht op schadevergoeding, opschorting en/of ontbinding.
6.4. De eigendom van de aan Kooi Security af te leveren zaken zal, met terzijdestelling van eventuele aanspraken op eigendomsvoorbehoud en rechten van reclame, op Kooi Security overgaan op het moment van levering. Indien en zodra Kooi Security dat verzoekt zal de eigendom door middel van een tweezijdige verklaring op een eerder moment overgaan, in welk geval de Opdrachtnemer de zaken en/of hiervoor bestemde materialen en onderdelen zal merken als herkenbaar eigendom van Kooi Security en Kooi Security zal vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. De Opdrachtnemer garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt verstrekt.
6.5. Het risico van de aan Kooi Security geleverde zaken zal op Kooi Security overgaan indien zij de feitelijke macht over de zaken verkrijgt, mits de zaken door Kooi Security zijn geïnspecteerd en goedgekeurd zoals hierna bedoeld in artikel 7, en aan de Overeenkomst beantwoorden.
6.6. Indien Kooi Security het geleverde ingevolge in artikel 7 niet goedkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of het recht op ontbinding van de Overeenkomst of op vervanging/herstel van het geleverde inroept, blijft het geleverde voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
7. Inspectie en (goed)keuring
7.1. Kooi Security heeft te allen tijde het recht de bestelde of geleverde zaken en/of (in uitvoering zijnde) Activiteit(en) te inspecteren of te keuren.
7.2. De kosten van de in lid 1 genoemde keuring komen voor rekening van de Opdrachtnemer indien de zaken en/of uitgevoerde Activiteiten worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit deze Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst of de wet.
7.3. Indien de door de Opdrachtnemer aan Kooi Security geleverde zaken dan wel de geleverde Activiteit niet aan de in de opdracht en/of specificatie omschreven eisen voldoen, heeft Kooi Security het recht deze af te keuren. De inontvangstneming van en/of betaling voor zaken en/of Activiteiten houdt geen aanvaarding daarvan in. Ingeval van afkeuring van zaken en/of Activiteiten tijdens of na de aflevering worden de eigendom en het risico geacht bij Opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op Kooi Security te zijn overgegaan.
7.4. Indien Kooi Security de geleverde zaken en/of de geleverde Activiteit afkeurt, is de Opdrachtnemer verplicht om binnen een door Kooi Security vast te stellen termijn:
 zorg te dragen voor kosteloos herstel of, zulks ter keuze van Kooi Security;
 zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de zaken en/of de Activiteit alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst te (doen) verrichten; tenzij Kooi Security er de voorkeur aan geeft om de Overeenkomst te ontbinden.
7.5. Indien de Opdrachtnemer niet naar alle tevredenheid van Kooi Security voldoet aan haar in het vorige lid genoemde verplichting(en), is Kooi Security gerechtigd voor rekening van de Opdrachtnemer die werkzaamheden zelf of door een derde uit te (laten) voeren. Kooi Security heeft het recht de gemaakte kosten met aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
8. Garantie
8.1. De Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken en/of de uit te voeren Activiteiten, te allen tijde aan de Overeenkomst beantwoorden, voldoen aan geldende wettelijke en/of andere regelgeving, een goede en constante kwaliteit hebben, alsmede vrij zijn van gebreken in constructie, materiaal, fabricagesamenstelling en inhoud. De Opdrachtnemer staat er eveneens voor in dat de te leveren zaken en/of Activiteiten volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en als zodanig kunnen worden gebruikt en, voor zover van toepassing, verwerkt.
8.2. Indien de zaken en/of Activiteiten, ongeacht enige inspectie en/of keuring als bedoeld in het vorige artikel, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de
Opdrachtnemer verplicht voor haar rekening en risico en binnen een door Kooi Security vast te stellen termijn:
 zorg te dragen voor kosteloos herstel of, zulks ter keuze van Kooi Security;
 zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de zaken en/of de Activiteit alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst te (doen) verrichten; tenzij Kooi Security er de voorkeur aan geeft om de Overeenkomst te ontbinden.
8.3. Indien de Opdrachtnemer niet naar alle tevredenheid van Kooi Security voldoet aan haar in het vorige lid genoemde verplichting(en), is Kooi Security gerechtigd voor rekening van de Opdrachtnemer die werkzaamheden zelf of door een derde uit te (laten) voeren. Kooi Security heeft het recht de gemaakte kosten met aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
9. Toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer
9.1. Bij een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.2. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige (wettelijke) rechten van Kooi Security, verbeurt de Opdrachtnemer in geval van een toerekenbare tekortkoming een direct opeisbare boete van 1% van het totale orderbedrag per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 5% van het totale orderbedrag.
9.3. Kooi Security is bevoegd om de wettelijke handelsrente over bedragen die zij heeft vooruitbetaald, alsmede de door de Opdrachtnemer verbeurde boete, te verrekenen met door
Kooi Security te betalen facturen.
10. Overmacht
10.1. Ingeval van overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer is Kooi Security gerechtigd – te harer keuze – hetzij de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, hetzij – indien de overmachtstoestand langer duurt dan dertig (30) dagen – de Overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Kooi Security deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
10.2. De Opdrachtnemer die zich beroept op overmacht dient Kooi Security hiervan onmiddellijk – doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen – nadat de omstandigheid, die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, schriftelijk van de overmachtstoestand in kennis te stellen onder overlegging van bewijsstukken.
10.3. Onder overmacht wordt in elk geval niet gerekend ziekte van/gebrek aan personeel, stakingen, tekortkomingen van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, uitval of ongeschiktheid van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij de Opdrachtnemer.
11. Aansprakelijkheid en verzekering
11.1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Kooi Security en/of derden wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of als gevolg van onrechtmatig handelen en/of nalaten van de Opdrachtnemer, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden. De Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Opdrachtnemer.
11.2. De Opdrachtnemer vrijwaart Kooi Security van alle aanspraken van derden in verband met handelen of nalaten van de Opdrachtnemer en van haar personeel en/of door haar
ingeschakelde derden, alsmede in verband met (het gebruik van) de door haar geleverde zaken en/of uitgevoerde Activiteiten. De Opdrachtnemer zal Kooi Security zo nodig schadeloos stellen.
11.3. De Opdrachtnemer is gehouden op eigen kosten adequate aansprakelijkheidsverzekeringen (waaronder in ieder geval een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten. De verzekering dient in ieder geval dekking te bieden op de locatie waar de Activiteit wordt verricht alsmede gedurende het transport. De Opdrachtnemer zal op het eerste verzoek van Kooi Security afdoende bewijs van verzekering en premiebetaling leveren.
2
11.4. De Opdrachtnemer is gehouden voor materieel dat als motorvoertuig kan worden aangemerkt een verzekeringsdekking in overeenstemming met de bepalingen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) af te sluiten en gedurende de Overeenkomst verzekerd te houden overeenkomstig minimaal de wettelijke eisen.
11.5. De Opdrachtnemer zal voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen welke door de van toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven.
11.6. Enige verzekering laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en/of de wet.
11.7. De aansprakelijkheid van Kooi Security voor schade geleden door de Opdrachtnemer, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden is uitgesloten, tenzij die schade het gevolg is van grove schuld of opzet van een leidinggevende functionaris van Kooi Security. In dat geval is de schadevergoeding gemaximeerd tot de waarde van de betreffende inkooporder, met een maximum van € 5.000. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Kooi Security steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert.
11.8. Kooi Security is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade van de Opdrachtnemer, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden.
12. Intellectuele eigendom
12.1. De Opdrachtnemer garandeert dat de door haar aan Kooi Security te leveren zaken en/of uit te oefenen Activiteiten geen inbreuk zullen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
12.2. De Opdrachtnemer vrijwaart Kooi Security voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zal Kooi Security alle schaden en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.
12.3. Kooi Security is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer. Voor zover noodzakelijk draagt de Opdrachtnemer de intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan Kooi Security. De Opdrachtnemer zal steeds meewerken aan een nadere effectuering van deze overdracht.
13. Geheimhouding
13.1. De Opdrachtnemer is verplicht alle informatie die zij, al dan niet rechtsreeks van of over Kooi Security, alsmede in verband met de Overeenkomst verkrijgt, geheim te houden (inclusief via kanalen van sociale media) of voor eigen doeleinden te gebruiken. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de Overeenkomst onverminderd van kracht. De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Kooi Security een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
13.2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
13.3. Indien de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst de in lid 1 bedoelde gegevens aan (een) derde(n) kenbaar dient te maken, kan dat pas na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Kooi Security en verplicht zij zich deze derde(n) ook een geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.
13.4. De Opdrachtnemer is ten gunste van Kooi Security een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 25% van het totale orderbedrag, indien zij haar verplichtingen van dit artikel schendt, welke boete kan worden gevorderd naast vervangende en aanvullende schadevergoeding op grond van de wet. Kooi Security heeft het recht deze boete en/of
schadevergoeding met aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
14. Overdracht, cessieverbod en pandverbod
14.1. Het is Kooi Security toegestaan de in de Overeenkomst met de Opdrachtnemer omschreven rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) over te dragen.
14.2. De Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor haar uit de Overeenkomst voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen en/of uitbesteden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kooi Security.
14.3. In spoedeisende gevallen en daarnaast, indien na overleg met de Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet naar behoren haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is Kooi Security bevoegd te verlangen dat de Opdrachtnemer uitvoering van de Overeenkomst voor haar rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan (een) door Kooi Security aan te wijzen derde(n) uitbesteedt. Een en ander ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. De extra kosten voor de uitbesteding komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
14.4. Het is de Opdrachtnemer verboden om zijn uit de Overeenkomst jegens Kooi Security voortvloeiende vorderingen te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kooi Security.
15. Opzegging, opschorting en ontbinding
15.1 Kooi Security heeft te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds, zonder opgaaf van redenen, op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de
Opdrachtnemer, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
15.2 Kooi Security is voorts bevoegd om naar haar keuze de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
indien:
 de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Kooi Security gesloten Overeenkomst of Inkoopvoorwaarden dan wel een daarmee
samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
 indien er goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtnemer niet in staat is of zal zijn om haar verplichtingen jegens Kooi Security te voldoen;
 er sprake is van schuldhulpverlening (WSNP), surseance van betaling of faillietverklaring van de Opdrachtnemer of een aanvraag daartoe;
 er sprake is van (gedeeltelijke) verkoop, overdracht of beëindiging van (de onderneming van) de Opdrachtnemer, waaronder begrepen de overdracht van een
gedeelte van haar vorderingen;
 er sprake is van intrekking van vergunningen van de Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
 er sprake is van beslag op een aanmerkelijk deel van het vermogen of op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Opdrachtnemer of op zaken die bestemd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 er sprake is van omstandigheden welke van dien aard zijn dat van Kooi Security de ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.
15.3 Alle vorderingen van Kooi Security die zij in geval van beëindiging overeenkomstig dit artikel op de Opdrachtnemer heeft, zijn terstond en volledig opeisbaar.
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kooi Security en de Opdrachtnemer is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2. De Nederlandse tekst van de Inkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
16.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze
Inkoopvoorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. Kooi Security is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer,
bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
B. DIENSTEN / UITVOEREN VAN OPDRACHTEN
17. Toepasselijkheid
17.1. Onderdeel B (“DIENSTEN / UITVOEREN VAN OPDRACHTEN”) is van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van opdrachten (Activiteiten) door de Opdrachtnemer.
17.2. Onderdeel A (“ALGEMEEN”) is onverkort van toepassing op bedoelde aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten, tenzij hiervan in Onderdeel B of bij Overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.
18. Vertegenwoordiging Partijen
18.1. De Opdrachtnemer zal voor aanvang van de Activiteit aan Kooi Security schriftelijk de namen opgeven van de personen die namens haar bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken en die bevoegd zijn de Opdrachtnemer te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden betreffende de uitvoering van de Overeenkomst.
19. Verplichtingen van Opdrachtnemer
19.1. Opdrachtnemer is verplicht de Activiteit uit te voeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.
19.2. Opdrachtnemer kan slechts na voorafgaande schriftelijk goedkeuring van Kooi Security de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten aan derden overdragen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk de eventueel door hem ingeschakelde derde te informeren over de relevante afspraken uit de Overeenkomst die tussen Partijen gelden.
19.3. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften naleven en overeenkomsten die Kooi Security met derden heeft
gesloten, voor zover deze bij Opdrachtnemer bekend zijn, in acht nemen. Indien Opdrachtnemer genoodzaakt is om contact op te nemen met (voornoemde) derden, zal Opdrachtnemer dit eerst voorleggen aan Kooi Security.
19.4. De Opdrachtnemer is verplicht Kooi Security te wijzen op onvolkomenheden in door of namens Kooi Security voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens Kooi Security gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door Kooi Security ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen.
19.5. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor en draagt zij zorg voor:
– al het voor de uitvoering van de Activiteit noodzakelijk personeel en/of derden;
– alle voor de uitvoering van de Activiteit noodzakelijke (hulp)zaken, zoals onder andere maar daartoe niet beperkt: opslagterrein, horizontaal transport, verticaal transport, hulpmiddelen, hulpwerken, aansluitpunten nutsvoorzieningen, etc.;
– de vervaardiging van (werk)tekeningen met betrekking tot de Activiteit;
– het verrichten van maatvoeringen en berekeningen met betrekking tot de Activiteit.
19.6. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Activiteit, de uitvoering daarvan en de inzet van personeel en/of derden, voldoet aan de Overeenkomst en alle relevante (zo nodig buitenlandse) wet- en regelgeving.
19.7. Tenzij bij Overeenkomst anders overeengekomen, is de Opdrachtnemer verantwoordelijk en draagt zij zelf zorg voor alle voor (de uitvoering van) de Activiteit vereiste vergunningen. De Opdrachtnemer, alsmede door haar ingeschakelde derden, zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
20. Verplichtingen van Kooi Security
20.1. Kooi Security zal op verzoek van Opdrachtnemer alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die benodigd zijn om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren.
20.2. Kooi Security zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zich, voor zover vereist, inspannen haar medewerking te verlenen die benodigd zouden kunnen zijn om de Overeenkomst deugdelijk door Opdrachtnemer te laten uitvoeren.
21. Personeel van Opdrachtnemer
21.1. Voor zover de Activiteit wordt verricht ten kantore en/of in de (openbare) ruimte van Kooi Security of diens opdrachtgever, zijn Opdrachtnemer, personeel van Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die (openbare) ruimte na te leven.
21.2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat personeel van Opdrachtnemer niet naar behoren functioneert en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, heeft Kooi Security het recht de desbetreffende persoon door Opdrachtnemer te laten vervangen.
21.3. Voor het vervangen van personeel van Opdrachtnemer (in andere gevallen zoals bedoeld in het voorgaande lid) is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Kooi Security, tenzij directe vervanging van personeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met de mondelinge toestemming van Kooi Security. Uitgangspunt is dat te vervangen personen worden vervangen door personeel met een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben.
21.4. Indien het vervangen van personeel op grond van de voorgaande leden noodzakelijk is, verplicht Opdrachtnemer binnen een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – tot vervanging van het desbetreffende personeel(slid) over te gaan. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
21.5. Opdrachtnemer staat ervoor in dat diens personeel gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten dan wel de Activiteit uit te voeren.
21.6. Opdrachtnemer is zowel verantwoordelijk als aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Opdrachtnemer vrijwaart Kooi Security tegen alle aanspraken ter zake. Opdrachtnemer zal – indien wettelijk vereist dan wel door Kooi Security wordt vereist – een G-rekening openen en aanhouden. Indien Kooi Security door de Belastingdienst een naheffing wordt opgelegd, die niet was opgelegd als Opdrachtnemer de verplichting in dit lid was nagekomen, worden deze kosten integraal verhaald op de Opdrachtnemer.
22. Privacy en gegevensverwerking
22.1. De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die met gebruikmaking van een door Opdrachtnemer verleende Activiteit worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat er jegens Kooi Security voor in en garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de (persoons)gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde en in overeenstemming is met de van toepassing zijn wet- en regelgeving, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679).
22.2. Opdrachtnemer vrijwaart Kooi Security voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtnemer wordt gehouden of waarvoor Opdrachtnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Kooi Security toerekenbaar zijn.
23. Aansprakelijkheid en vrijwaring
23.1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Kooi Security, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden lijdt/lijden als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer en voor schade die de Opdrachtnemer toebrengt aan (andere) werken en eigendommen van Kooi Security en derden (waaronder, maar daartoe niet beperkt, het (ingehuurde) personeel van Kooi Security en de opdrachtgever van Kooi Security).
23.2. Indien aan Kooi Security uit hoofde van het overtreden of niet naleven van wet- en regelgeving door de Opdrachtnemer een naheffing, sanctie en/of boete wordt opgelegd, is Kooi Security gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtnemer te verhalen dan wel deze schade te verrekenen. Onder schade wordt in ieder geval verstaan, maar is daartoe niet beperkt: (bestuursrechtelijke) boetes, sancties, dwangsommen, loon(heffingen), overige (na)heffingen gevolgschade, alsmede schade als gevolg van stillegging van de Activiteit.
23.3. De Opdrachtnemer vrijwaart Kooi Security volledig, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor:
 aanspraken van derden, waaronder omwonenden, (ingeleende) werknemers van de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer voor de Activiteit ingeschakelde derden,
tot vergoeding van schade;
 naheffingen, sancties en/of boetes als bedoeld in lid 2 van dit artikel.