ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Kooi Trading B.V., Kooi Service & Security Centre B.V., Kooi Security Deutschland GmbH en Kooi Security Scandinavia AB. Gedeponeerd op 24 oktober 2017 nummer 51440458 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen.

Inhoudsopgave
A. ALGEMEEN / VERKOOP
1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
5. Betaling
6. Levering, levertermijn en risico-overgang
7. Reclame
8. Aansprakelijkheid
9. Garantie
10. Eigendomsvoorbehoud
11. Intellectuele eigendom, industriële eigendom en software
12. Overmacht
13. Opschorting en ontbinding
14. Toepasselijk recht en geschillen
B. UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST
15. Toepasselijkheid
16. De Toezichtinstallatie
17. Gebruik Toezichtinstallatie
18. De Meldkamer
19. Uitvoer aan de Overeenkomst en wederzijdse verplichtingen
20. Privacy en gegevensverwerking
C. VERHUUR
21. Toepasselijkheid
22. Schade, onderhoud en diefstal
23. Annulering
24. Beëindiging en retournering

A. ALGEMEEN / VERKOOP

1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Dienst: iedere vorm van dienstverlening, levering en/of productie van goederen, zaken, transport, verkoop en/of verhuur (van zaken) door Kooi Security al dan niet ten behoeve van de Toezichtinstallatie, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor een Wederpartij.
Kooi Security: Kooi Trading B.V., Kooi Service & Security Centre B.V., Kooi Observation Centre B.V., Kooi Security Deutschland GmbH en Kooi Security Scandinavia AB, zulks individueel en/of gezamenlijk.
Leveringsvoorwaarden: deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
Meldkamer: de centrale van waaruit Kooi Security toezicht houdt, de Toezichtinstallatie aanstuurt, signalen ontvangt en signalen afhandelt in het kader van de Dienst.
Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Kooi Security en een Wederpartij, in het kader van de Dienst.
Partij/Partijen: Kooi Security en/of de Wederpartij.
Toezichtinstallatie: de (toezicht)camera of ander beveiligingsproduct inclusief outillage, die (als zaak) onderwerp is van de Overeenkomst en door Kooi Security en/of de Wederpartij gebruikt wordt in het kader van de Dienst.
Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kooi Security een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes en op alle Overeenkomsten betreffende de Dienst van Kooi Security, zijn uitsluitend deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Wederpartij met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en -Dienst met/van Kooi Security.
2.2. Door de Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere (van de Leveringsvoorwaarden van Kooi Security afwijkende) bedingen worden door Kooi Security uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Kooi Security zijn aanvaard.
2.3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Leveringsvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet dit niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Leveringsvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
2.4. De Leveringsvoorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Kooi Security voor (de uitvoering van) haar Dienst worden ingeschakeld.
2.5. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van de Leveringsvoorwaarden dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.

3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes van Kooi Security zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes van Kooi Security mogen zonder toestemming van Kooi Security niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
3.2. De offerte is geldig tot twee weken na dagtekening. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van (een daartoe bevoegde werknemer van) Kooi Security. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3. Door of vanwege Kooi Security bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder adviezen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.4. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst tussen Kooi Security en de Wederpartij aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, schriftelijk (e-mail volstaat) op te zeggen.
3.5. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk zeven dagen voor de datum van afloop van deze periode door de Wederpartij schriftelijk (e-mail volstaat) is opgezegd.
3.6. Kooi Security heeft bij opzegging op grond van artikel 3.7 recht op de volledige waarde van het overeengekomen bedrag, met een minimum van € 1.000,- exclusief BTW, dan wel schadeloosstelling over de resterende looptijd van de Overeenkomst op basis van de totale verhuurprijs vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken. Kooi Security zendt de Wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.
3.7. Kooi Security is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden doorberekend. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Kooi Security hieromtrent met de Wederpartij overleg plegen.

4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk

4.1. Alle in de offerte van Kooi Security genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en bruto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen. Kooi Security is te allen tijde bevoegd de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te indexeren.
4.2. De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Dienst als in de offerte vermeld. Deelbestellingen geven Kooi Security het recht de in de aanbieding vermelde prijzen en condities te herzien.
4.3. Kooi Security is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Wederpartij, doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of wijzigingen in de overeengekomen Dienst dan wel meerwerk te verrichten, indien zij dit voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeengekomen Dienst nodig oordeelt of dit noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.
4.4. Kooi Security is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Kooi Security boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd.

5. Betaling

5.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
5.2. Indien de Wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 10% per maand, waarbij een deel van de maand als hele maand heeft te gelden.
5.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Wederpartij komen te zijner laste zonder dat deze door Kooi Security hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 1.000,- exclusief BTW.
5.4. Kooi Security is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de levering een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van de Wederpartij te verlangen. Deze bevoegdheid heeft Kooi Security ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Wederpartij niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, dan is Kooi Security gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij Kooi Security recht heeft op schadevergoeding. De Wederpartij kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.
5.5. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kooi Security te melden.
5.6. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Kooi Security is het de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Kooi Security op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Wederpartij op Kooi Security, uit welke hoofde dan ook. De Wederpartij kan zich jegens Kooi Security niet beroepen op een retentierecht.
5.7. Indien de Wederpartij in gebreke is met een door hem aan Kooi Security verschuldigde betaling en/of indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden, zijn alle vorderingen die Kooi Security op de Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Kooi Security bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Wederpartij op te schorten.
5.8. Betalingen door of vanwege de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij.

6. Levering, levertermijn en risico-overgang

6.1. Leveringen kunnen geschieden “af bedrijf” of “franco werk”, al naar gelang in de Overeenkomst is bepaald. Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van zaken vanaf het (opslag)terrein van Kooi Security, dan wel vanaf een andere door Kooi Security aan te wijzen locatie. Onder levering ”franco werk” wordt verstaan de levering van zaken op de met de Wederpartij overeengekomen en door de Wederpartij aangewezen plaats (van lossing), anders dan “af bedrijf”.
6.2. De door Kooi Security opgegeven termijnen waarbinnen de zaken worden geleverd, gelden steeds bij benadering en gelden voor Kooi Security niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.3. Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
6.4. Kooi Security is bevoegd om te leveren in gedeelten, welke Kooi Security dan afzonderlijk mag factureren. De Wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden.
6.5. In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Wederpartij of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging.
6.6. Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van de Wederpartij.

7. Reclame

7.1. De Wederpartij heeft de verplichting de zaken direct bij aflevering te onderzoeken c.q. inspecteren. Indien de Wederpartij daarbij zichtbare gebreken of tekortkomingen constateert, dient de Wederpartij deze direct bij (af)levering schriftelijk aan Kooi Security te melden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd en elke aanspraak tegen Kooi Security ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt.
7.2. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de Wederpartij terstond, althans ten minste binnen 8 dagen, na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Kooi Security te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Kooi Security ter zake van die gebreken c.q. tekortkomingen vervalt.
7.3. Reclames betreffende facturen van Kooi Security dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Kooi Security ter zake daarvan vervalt.
7.4. Geringe, in de branche van de betrokken zaak gebruikelijke c.q. normale, afwijkingen in uitvoering en/of hoeveelheden en/of kwaliteit vormen nimmer grond voor reclame.
7.5. Een reclame van de Wederpartij ten aanzien van een bepaalde levering van zaken schort de (betalings)verplichting(en) van de Wederpartij van deze en eventuele andere leveringen niet op en geeft de Wederpartij evenmin recht op verrekening.
7.6. Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van zaken en/of de levering van een ontbrekend onderdeel, vervalt indien het gebrek, het defect of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na levering, tenzij Partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Kooi Security is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Wederpartij.
8.2. Kooi Security is niet aansprakelijk voor de feitelijke beveiliging van de Wederpartij en/of de locaties en/of de eigendommen van de Wederpartij. De Meldkamer heeft slechts de functie van signalering en geeft Wederpartij geen enkele garantie ter voorkoming van inbraken, brand en/of andere schadeoorzaken. Wederpartij vrijwaart Kooi Security voor deze en andere aanspraken.
8.3. Kooi Security is in geen geval aansprakelijk indien de Wederpartij de door Kooi Security en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd. De Wederpartij vrijwaart Kooi Security voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verbandhouden met de Dienst van Kooi Security voor de Wederpartij.
8.4. Voor eventuele signalen waaronder, maar niet beperkt tot de (camera) beelden (hierna: “de signalen“) die bij de Meldkamer zijn binnenkomen na de datum waarop de Overeenkomst tussen Kooi Security en Wederpartij is beëindigd, vervalt de plicht van Kooi Security deze signalen in behandeling te nemen. Ter zake deze signalen aanvaardt Kooi Security geen enkele aansprakelijkheid.
8.5. Onverminderd de elders in deze Leveringsvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Kooi Security, is de aansprakelijkheid van Kooi Security beperkt tot het herstellen of het vervangen van de geleverde Dienst of het daarvan opnieuw uitvoeren, en in ieder geval tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige zaak.
8.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de gebrekkige zaak aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Kooi Security is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar, niet beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit kosten ter verwijdering of opnieuw installeren of monteren van de zaken, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten.
8.7. Een tekortkoming van Kooi Security is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevende functionaris van Kooi Security.
8.8. Indien Kooi Security aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de factuur c.q. waarde van de Dienst, met een maximum van € 5.000 per schadegeval. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Kooi Security steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in een voorkomende geval uitkeert.

9. Garantie

9.1. Kooi Security verleent voor de Toezichtinstallatie dezelfde garantie als door de leveranciers van Kooi Security aan haar wordt verleend. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen, tenzij door Partijen anders overeengekomen. De in dit artikel genoemde garantie houdt in dat Kooi Security de onderdelen dan wel de Toezichtinstallatie in zijn geheel opnieuw zal leveren. Deze garantie verplicht Kooi Security niet tot creditering van factuurbedragen.
9.2. De in dit artikel genoemde garantie geldt slechts indien Wederpartij heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kooi Security.
9.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Toezichtinstallatie of onjuiste opslag door Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kooi Security, Wederpartij of derden aan de Toezichtinstallatie wijzigingen hebben aangebracht, dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
9.4. Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Kooi Security geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
9.5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Kooi Security geleverde zaken blijven eigendom van Kooi Security tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Kooi Security uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Wederpartij over, wanneer deze alle vorderingen van Kooi Security ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
10.2. De Wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert de Wederpartij aan Kooi Security reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.

2

10.3. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt Kooi Security onherroepelijk door de Wederpartij gemachtigd om, indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Kooi Security niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende zaken weer tot zich te nemen.
10.4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of faillissement is de Wederpartij verplicht om onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van Kooi Security.

11. Intellectuele eigendom, industriële eigendom en software

11.1. Alle (informatie die ligt besloten in) offertes, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, programmatuur, software, documentatie, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (hierna: “de intellectuele eigendomsrechten”) die door Kooi Security ter beschikking gesteld of door, namens of in opdracht van Kooi Security vervaardigd of anderszins verkregen of ontstaan in het kader van de Overeenkomst, berusten bij Kooi Security vanaf het ontstaan van deze rechten. De intellectuele eigendomsrechten worden en blijven eigendom van en berusten bij Kooi Security, ook al zijn door de Wederpartij voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Voor zover nodig draagt de Wederpartij hierbij alle eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel onherroepelijk en kosteloos over aan Kooi Security, die deze aanvaardt. Voor zover hiervoor een formaliteit is vereist, zal de Wederpartij zijn volledige medewerking verlenen aan de totstandkoming van deze formaliteit. Het is de Wederpartij niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, te vermenigvuldigen, te publiceren en na te maken, tenzij Kooi Security hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
11.2. Voor zover software en/of documentatie geleverd wordt met, of ingebed is in een product, blijven de intellectuele eigendomsrechten van de software bij Kooi Security. De Wederpartij mag zaken afkomstig van Kooi Security uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de zaken aan de Wederpartij werden geleverd. De Wederpartij mag de kwaliteit van de van Kooi Security gekochte zaken en diensten niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies. De merken, type- en identificatienummers en -tekens op de geleverde zaken en mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd. De garantiebepaling van artikel 9 is niet van toepassing op zaken waarvan de identificatienummers ontbreken of onleesbaar zijn.
11.3. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van zaken of diensten aan de Wederpartij. De Wederpartij zal Kooi Security onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door de Wederpartij inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten worden vastgesteld, indien een derde aanspraak maakt op rechten op de intellectuele eigendomsrechten of indien een derde stelt dat een of meer van de intellectuele eigendomsrechten inbreuk maken op zijn rechten. Kooi Security behoudt zich het recht voor om het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten te controleren en naar eigen inzicht direct stop te zetten. De Wederpartij verleent daaraan volledige medewerking.
11.4. Kooi Security garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Wederpartij geleverde zaken geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel eigendomsrecht van derden.
11.5. Het is de Wederpartij verboden:
11.6. Bij overtreding van een van de bepalingen in dit artikel door de Wederpartij, verbeurt Wederpartij, ten gunste van Kooi Security, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ad € 5.000 per overtreding, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling door Kooi Security vereist is.

a. software die ingebed is in of verschaft wordt door Kooi Security te modificeren, aan te passen, te wijzigen, om te zetten of te creëren van afgeleide producten of diensten van Kooi Security, een en ander in de meest ruime zin van het woord;
b. software te cederen, te (sub)licentiëren, te verhuren, uitlenen, overdragen, onthullen of op andere wijze software aan een derde ter beschikking stellen, een en ander in de meest ruime zin van het woord;
c. zonder schriftelijke toestemming van Kooi Security de ter beschikking gestelde software en de intellectuele eigendomsrechten samen te voegen met of opnemen in andere software, en/of;
d. de ter beschikking gestelde software omgekeerd te assembleren, decompileren, disassembleren of op andere wijze de broncode ervan af te leiden, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Kooi Security.

12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht aan de zijde van Kooi Security, is Kooi Security gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Kooi Security deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Kooi Security onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor Kooi Security noodzakelijke leveranties, gebrek aan werkkrachten en/of personeel, stakingen, onwerkbare dagen ten gevolge van (extreme) weersomstandigheden (onder meer harde wind) en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Kooi Security of van één van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

13. Opschorting en ontbinding

13.1. Kooi Security is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen: – indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Kooi Security gesloten Overeenkomst, een daarmee samenhangende Overeenkomst of de Leveringsvoorwaarden voortvloeit;
– indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Kooi Security te voldoen;
– in geval van faillissement, schuldsanering, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.

13.2. In elk van de in artikel 13.1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Kooi Security op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van de eigendommen van Kooi Security en heeft Kooi Security het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende eigendommen in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Kooi Security geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kooi Security en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2. De Nederlandse tekst van de Leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
14.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Leveringsvoorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

B. UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST

15. Toepasselijkheid

15.1. Onderdeel B (“DIENSTEN / UITVOEREN VAN OPDRACHTEN”) is van toepassing op alle aanvragen, offertes en Overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening en het uitvoeren van opdrachten door Kooi Security.
15.2. Onderdeel A (“ALGEMEEN / VERKOOP”) en onderdeel C (“VERHUUR”) zijn onverkort van toepassing op bedoelde aanvragen, offertes en Overeenkomsten, tenzij hiervan in Onderdeel B of bij Overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.

16. De Toezichtinstallatie

16.1. Kooi Security is eigenaar van de Toezichtinstallatie, tenzij door Partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2. Het is Wederpartij verboden de Toezichtinstallatie te verpanden, te bezwaren, te verhuren of anderszins in gebruik te geven of ter beschikking te stellen, dan wel de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Wederpartij garandeert dat de Toezichtinstallatie op geen enkele wijze met een roerende of onroerende zaak wordt verbonden zodat natrekking, vermenging of zaaksvorming kan plaatsvinden, noch dat de Toezichtinstallatie bestanddeel kan vormen van een andere roerende of onroerende zaak.
16.3. Wederpartij is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door de Toezichtinstallatie als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d. Indien zich niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet Wederpartij Kooi Security daarvan terstond behoorlijk op de hoogte stellen en is Wederpartij daarvoor jegens Kooi Security en jegens daardoor getroffen derden volledig aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart Kooi Security voor alle aanspraken van derden.
16.4. Wederpartij zal Kooi Security, dan wel een door Kooi Security daartoe gemachtigde persoon te allen tijde de gelegenheid bieden de Toezichtinstallatie te inspecteren. Wederpartij is gehouden Kooi Security, dan wel voornoemde gemachtigde daartoe de vrije toegang tot de bedrijfsruimte of de locatie te verschaffen, alsmede gehouden inzage te verschaffen in alle op de Toezichtinstallatie betrekking hebbende documenten.

17. Gebruik Toezichtinstallatie

17.1. Wederpartij is verplicht om voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor de voor de Toezichtinstallatie noodzakelijke (netwerk)verbinding, waaronder (maar niet beperkt tot) een stroomvoorziening, telefoon-, internet-, UMTS-, DSL-, of breedbandverbinding.
17.2. Wederpartij is verplicht de Toezichtinstallatie op correcte wijze conform het doel waarvoor dit bestemd en/of ingericht is en in overeenstemming met de voor de Toezichtinstallatie geldende richtlijnen en wettelijke regels te gebruiken en in goede en bedrijfsmatige staat te houden, voor zover zij daartoe op grond van de Overeenkomst kan worden gehouden.
17.3. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Kooi Security mogelijk te maken zal Wederpartij Kooi Security steeds tijdig alle door haar nodig geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en de gevraagde medewerking verlenen.

18. De Meldkamer

18.1. In de Meldkamer worden signalen van de Toezichtinstallatie ontvangen en verwerkt om vervolgens de personen te waarschuwen en/of Dienst te verlenen.
18.2. Kooi Security zal eerst dan een signaal in behadeling nemen en verwerken op het moment da dit signaal foutloos is ontvangen in de Meldkamer van Kooi Security.
18.3. De Meldkamer waarschuwt uitsluitend personen conform de schriftelijk door Wederpartij verstrekte instructies. Kooi Security hanteert daarbij zoveel mogelijk de door Wederpartij opgegeven volgorde.
18.4. Indien de door de Meldkamer geregistreerde signalen afwijken van de door de Toezichtinstallatie geregistreerde gegevens, zijn bij een geschil daarover de geregistreerde signalen van de Meldkamer van doorslaggevende betekenis.
18.5. Indien de signalen van de Toezichtinstallatie daartoe aanleiding geven of indien een werknemer van de Meldkamer die de signalen bekijkt de situatie ter plaatse onvoldoende kan beoordelen, als gevolg van slechte ontvangst en/of slechte atmosferische omstandigheden waardoor de signalen van onvoldoende kwaliteit zijn, is de werknemer van Kooi Security gerechtigd, om voor rekening van Wederpartij, een surveillancedienst of een (andere) werknemer in te schakelen om deze in de gelegenheid te stellen de situatie ter plaatse te beoordelen.
18.6. De kwaliteit van de signalen van de Toezichtinstallatie kan negatief worden beïnvloed door externe omstandigheden die niet voor rekening noch voor risico van Kooi Security komen. Hiertoe worden onder meer gerekend, de kwaliteit van de verbinding tussen de Toezichtinstallatie bij het object en de Meldkamer waar de signalen worden ontvangen, alsmede slechte atmosferische omstandigheden en verlichting bij het object. Als gevolg daarvan kunnen de juistheid en volledigheid van de waarneming door Kooi Security nimmer worden gegarandeerd.

19. Overige wederzijdse verplichtingen

19.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Kooi Security gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Kooi Security zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De door Kooi Security te leveren Dienst betreffen te allen tijde een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
19.2. Wederpartij is verplicht:

– indien signalen door de Wederpartij zelf worden veroorzaakt, dit onverwijld aan Kooi Security te melden;
– Kooi Security onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke omstandigheid die de deugdelijke
werking van de Toezichtinstallatie kan verstoren (onder meer defecten of uitval van elektriciteit); – te voldoen aan alle door Kooi Security gehanteerde technische en administratieve voorwaarden; – voldoende kennis te verkrijgen en te houden van toepasselijke wettelijke bepalingen of door de overheid
uitgebrachte maatregelen, waaronder begrepen de verplichting tot het verschaffen van de juiste ter plaatse geldende vergunningen.

20. Privacy en gegevensverwerking

20.1. De geregistreerde signalen zoals deze in de Meldkamer worden ontvangen, zullen door Kooi Security (beperkt) worden opgeslagen. De opslag van deze signalen geschiedt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
20.2. Wederpartij vrijwaart Kooi Security voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Wederpartij wordt gehouden of waarvoor Wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Kooi Security toerekenbaar zijn.
20.3. De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die met gebruikmaking van een door Kooi Security verleende Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Wederpartij. Wederpartij staat er jegens Kooi Security voor in en garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de (persoons)gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde en in overeenstemming is met de van toepassing zijn wet- en regelgeving, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679). Wederpartij vrijwaart Kooi Security tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze (persoons)gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

C. VERHUUR

21. Toepasselijkheid

21.1. Onderdeel C (“VERHUUR”) is van toepassing op alle aanvragen, offertes en Overeenkomsten met betrekking tot verhuur van zaken (materieel) en/of personeel door Kooi Security. Hieronder valt tevens de verhuur van zaken en/of personeel van derden door Kooi Security.
21.2. Onderdeel A (“ALGEMEEN / VERKOOP”) en onderdeel B (“DIENSTEN / UITVOEREN VAN OPDRACHTEN”) zijn onverkort van toepassing op bedoelde aanvragen, offertes en Overeenkomsten, tenzij hiervan in Onderdeel C of bij Overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.

22. Schade, onderhoud en diefstal

22.1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst komt alle risico van de Toezichtinstallatie, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van Wederpartij, ook indien er geen sprake is van schuld van de Wederpartij.
22.2. Storingen aan de Toezichtinstallatie worden door Kooi Security binnen redelijke termijn opgelost, tenzij dit door overmacht niet mogelijk is, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) stroomuitval en/of storing van de telefoon-, internet-, UMTS-, DSL-, of breedbandverbinding. In geval van storingen is Kooi Security gerechtigd de Wederpartij een vergoeding, alsmede (voorrij)kosten in rekening te brengen.
22.3. Eventuele schade aan de Toezichtinstallatie dient terstond, althans binnen één werkdag na ontdekking daarvan door de Wederpartij aan Kooi Security te worden gemeld.
22.4. Behoudens schade die het gevolg is van normale slijtage, worden beschadigingen aan de Toezichtinstallatie voor rekening van de Wederpartij gerepareerd dan wel vervangen, een en ander ter beoordeling van Kooi Security. De Wederpartij is verplicht reparatie en vervanging van de Toezichtinstallatie te gedogen zonder dat hij recht heeft op niet-betaling van huur(penningen) of op vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Kooi Security lijdt in verband met de schade aan of door de Toezichtinstallatie, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: expertisekosten, bedrijfs-/gevolgschade, etc., ongeacht of de schade het gevolg is van de schuld van de Wederpartij, een derde, dan wel is ontstaan ten gevolge van overmacht.
22.5. In geval van diefstal of vermissing van de Toezichtinstallatie is de Wederpartij verplicht dit binnen één werkdag na ontdekking daarvan aan Kooi Security te melden en van de diefstal aangifte te doen bij de politie. Tevens is de Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Kooi Security te overleggen. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Kooi Security lijdt in verband met de diefstal of vermissing van de Toezichtinstallatie, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: expertisekosten, bedrijfs-/gevolgschade, etc., ongeacht of het verlies het gevolg is van de schuld van de Wederpartij, een derde, dan wel is ontstaan ten gevolge van overmacht.

23. Annulering

23.1. De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst (tot verhuur) voorafgaand aan de huurperiode schriftelijk (e-mail volstaat) te annuleren, behoudens indien bij Overeenkomst afwijkend is overeengekomen.
23.2. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (tot verhuur) annuleert, is hij de navolgende schadeloosstelling verschuldigd: – bij annulering tot 30 dagen voor aanvangsdatum van de verhuur 15% van de totale verhuurprijs;
– bij annulering tot 14 dagen voor aanvangsdatum van de verhuur 50% van de totale verhuurprijs;
– bij annulering tot 7 dagen voor aanvangsdatum van de verhuur 75% van de totale verhuurprijs;
– bij annulering tot 2 dagen voor aanvangsdatum van de verhuur 90% van de totale verhuurprijs;
– bij annulering binnen 2 dagen voor aanvangsdatum van de verhuur 100% van de totale verhuurprijs.

23.3. Indien de Wederpartij in andere gevallen dan in dit artikel de Overeenkomst annuleert, is hij 25% van het overeengekomen bedrag vermeerderd met BTW verschuldigd, met een minimum van € 1.000,00 exclusief BTW.
23.4. Annulering is niet mogelijk ten aanzien van zaken die beschadigd zijn, gebruikt zijn of verkoop- of verhuurongeschikt zijn geworden.

24. Beëindiging en retournering

24.1. Bij beëindiging van de Overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, is Kooi Security gemachtigd om de Toezichtinstallatie zonder enige ingebrekestelling en/of rechterlijke toestemming tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar deze zich bevinden. Alle daarmee verband houdende kosten komen voor rekening en risico van de Wederpartij.
24.2. De Toezichtinstallatie is weer voor risico van Kooi Security nadat deze door Kooi Security zijn opgehaald c.q. door Kooi Security in ontvangst zijn genomen. Kooi Security inspecteert bij het ophalen c.q. de ontvangst van de Toezichtinstallatie de staat waarin de Toezichtinstallatie zich bevindt. Eventuele bij die inspectie geconstateerde schade, vermissing en/of vervuiling zijn steeds voor rekening van de Wederpartij.

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Kooi Alarm Centre

 

Gedeponeerd op [datum] nummer [noemen] in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te [noemen]

 

Inhoudsopgave

 

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 5. Betaling
 6. Reclame
 7. Aansprakelijkheid
 8. De Alarminstallatie
 9. De Meldkamer
 10. Uitvoering van de Overeenkomst
 11. Overmacht
 12. Privacy en gegevensverwerking
 13. Opschorting en ontbinding
 14. Looptijd Overeenkomst en beëindiging
 15. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Alarminstallatie: apparatuur die alleen of in combinatie met andere apparatuur een systeem vormt, dat een signaal doorgeeft aan de Meldkamer.

Dienst(en): iedere vorm van dienstverlening door Kooi Alarm Centre, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor een Wederpartij in het kader van de Overeenkomst.

De Meldkamer: de meldkamer die door Kooi Alarm Centre wordt gebruikt in het kader van de Dienst en die beschikt over een vergunning in de zin van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus: ook wel “Particuliere Alarmcentrale (PAC)” genoemd. In de Meldkamer worden signalen afkomstig van de Alarminstallatie ontvangen, beoordeeld en van waaruit volgens protocol derden kunnen worden ingeschakeld.

Kooi Alarm Centre: de handelsnaam van Kooi Service & Security Centre B.V.

Leveringsvoorwaarden: deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Kooi Alarm Centre en een Wederpartij.

Partij/Partijen: Kooi Alarm Centre en/of de Wederpartij.

Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kooi Alarm Centre een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding of offerte doet.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Op alle offertes en Overeenkomsten betreffende de Dienst van Kooi Alarm Centre, zijn uitsluitend deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Wederpartij met wie eenmaal op basis van onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en -Diensten met/van Kooi Alarm Centre.
  • Door de Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere (van de Leveringsvoorwaarden van Kooi Alarm Centre afwijkende) bepalingen worden door Kooi Alarm Centre uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Kooi Alarm Centre zijn aanvaard.
  • Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Leveringsvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet dit niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Leveringsvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
  • De Leveringsvoorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Kooi Alarm Centre voor (de uitvoering van) haar Diensten worden ingeschakeld.
  • Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van de Leveringsvoorwaarden dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.

 

 1. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
  • Alle offertes van Kooi Alarm Centre zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes van Kooi Alarm Centre mogen zonder toestemming van Kooi Alarm Centre niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Door of vanwege Kooi Alarm Centre bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder adviezen, zijn eveneens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  • De offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van (een daartoe bevoegde werknemer van) Kooi Alarm Centre. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

 1. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
  • Alle in de offerte van Kooi Alarm Centre genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en bruto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen. Kooi Alarm Centre is te allen tijde bevoegd de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te indexeren.
  • De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Dienst als in de offerte vermeld.
  • Kooi Alarm Centre is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Wederpartij, doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, wijzigingen in de overeengekomen Dienst dan wel meerwerk te verrichten, indien zij dit voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeengekomen Dienst nodig oordeelt of dit noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.
  • Kooi Alarm Centre is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Kooi Alarm Centre of door haar ingeschakelde derden, boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde Diensten c.q. werkzaamheden worden geleverd, aangebracht en/of gepresteerd.

 

 1. Betaling
  • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
  • Indien de Wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over dat (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 10% per maand, waarbij een deel van de maand als hele maand heeft te gelden.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Wederpartij komen voor diens rekening, zonder dat deze door Kooi Alarm Centre hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 1.000,- exclusief BTW.
  • Kooi Alarm Centre is steeds gerechtigd om een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van de Wederpartij te verlangen. Deze bevoegdheid heeft Kooi Alarm Centre ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Wederpartij niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, dan is Kooi Alarm Centre gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij Kooi Alarm Centre recht heeft op schadevergoeding. De Wederpartij kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.
  • De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kooi Alarm Centre te melden.
  • Zonder uitdrukkelijke toestemming van Kooi Alarm Centre is het de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Kooi Alarm Centre op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Wederpartij op Kooi Alarm Centre, uit welke hoofde dan ook. De Wederpartij kan zich jegens Kooi Alarm Centre niet beroepen op een retentierecht.
  • Indien de Wederpartij in gebreke is met een door hem aan Kooi Alarm Centre verschuldigde betaling en/of indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden, zijn alle vorderingen die Kooi Alarm Centre op de Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Kooi Alarm Centre bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Wederpartij op te schorten.
  • Betalingen door of vanwege de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij.

 

 1. Reclame
  • Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Wederpartij binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan Kooi Alarm Centre. Indien Kooi Alarm Centre een klacht gegrond acht, zal Kooi Alarm Centre de Dienst alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Dienst onmogelijk is, zal Kooi Alarm Centre alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.
  • Reclames betreffende facturen van Kooi Alarm Centre dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Kooi Alarm Centre ter zake daarvan vervalt.
  • Reclame(s) zoals bedoeld onder artikel 6.1 en 6.2 schorten de betalingsverplichting(en) van de Wederpartij niet op.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Kooi Alarm Centre is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Wederpartij.
  • Kooi Alarm Centre is niet aansprakelijk voor de feitelijke beveiliging van de Wederpartij en/of de locaties en/of de eigendommen van de Wederpartij. De Meldkamer heeft slechts de functie van het ontvangen van signalen afkomstig van een Alarminstallatie en geeft Wederpartij geen enkele garantie ter voorkoming van inbraken, brand en/of andere schadeoorzaken.
  • Kooi Alarm Centre is in geen geval aansprakelijk indien de Wederpartij de door Kooi Alarm Centre en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd. De Wederpartij vrijwaart Kooi Alarm Centre voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verbandhouden met de Dienst van Kooi Alarm Centre voor de Wederpartij.
  • Voor signalen die bij de Meldkamer zijn binnenkomen na de datum waarop de Overeenkomst tussen Kooi Alarm Centre en Wederpartij is beëindigd, vervalt de plicht van Kooi Alarm Centre om deze signalen in behandeling te nemen. Kooi Alarm Centre aanvaardt met betrekking tot voornoemde signalen geen enkele aansprakelijkheid.
  • Onverminderd de elders in deze Leveringsvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Kooi Alarm Centre, is de aansprakelijkheid beperkt tot uitsluitend de directe schade als gevolg van een aan Kooi Alarm Centre toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, tot maximaal 1/12 van de jaarlijks overeengekomen contractprijs, met een maximum van € 2.500. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Kooi Alarm Centre steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de Dienst aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.
  • Kooi Alarm Centre is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten.
  • Een tekortkoming van Kooi Alarm Centre is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevende functionaris van Kooi Alarm Centre.

 

 1. De Alarminstallatie
  • De Wederpartij is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid, instelling, inschakeling en voortdurende werking van de Alarminstallatie, daaronder begrepen de (telefoon)verbinding naar de Meldkamer, alsook dat de Alarminstallatie en degene die deze installeert voldoen aan de daaraan in de wet gestelde eisen en/of benodigde certificering. Kooi Alarm Centre is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken aan de Alarminstallatie en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.
  • Wederpartij is verplicht de Alarminstallatie op correcte wijze conform het doel waarvoor dit bestemd en/of ingericht is en in overeenstemming met de voor de Alarminstallatie geldende richtlijnen en wettelijke regels te gebruiken en in goede en bedrijfsmatige staat te houden, voor zover zij daartoe op grond van de Overeenkomst kan worden gehouden.

 

 1. De Meldkamer
  • In de Meldkamer worden signalen van de Alarminstallatie ontvangen en verwerkt. Kooi Alarm Centre zal eerst dan een signaal in behandeling nemen en verwerken op het moment dat dit foutloos in de Meldkamer is ontvangen.
  • Kooi Alarm Centre zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform het door de Wederpartij opgestelde protocol dan wel andere door de Wederpartij gegeven instructies. Kooi Alarm Centre zal daarbij zoveel mogelijk de door Wederpartij opgegeven volgorde aanhouden, zonder daaraan te zijn gebonden. Kooi Alarm Centre staat niet in voor het adequaat ingrijpen door (de gewaarschuwde) derden.
  • Indien de door de Meldkamer geregistreerde signalen (en/of de ontvangsttijden daarvan) afwijken van de door de Alarminstallatie geregistreerde gegevens, zijn bij een geschil daarover de geregistreerde signalen van de Meldkamer van doorslaggevende betekenis.
  • Indien de signalen van de Alarminstallatie daartoe aanleiding geven of indien een werknemer van de Meldkamer die de signalen verwerkt de situatie (ter plaatse) onvoldoende kan beoordelen, bijvoorbeeld als gevolg van slechte ontvangst en/of slechte atmosferische omstandigheden waardoor de signalen van onvoldoende kwaliteit zijn, is (een werknemer van) Kooi Alarm Centre gerechtigd, om voor rekening van Wederpartij, een surveillancedienst of een (andere) werknemer in te schakelen om deze in de gelegenheid te stellen de situatie (ter plaatse) te beoordelen.
  • De kwaliteit van de signalen van de Alarminstallatie kan negatief worden beïnvloed door externe omstandigheden die niet voor rekening noch risico van Kooi Alarm Centre komen. Hiertoe worden onder meer gerekend, de kwaliteit van de verbinding tussen de Alarminstallatie en de Meldkamer waar de signalen worden ontvangen, alsmede slechte atmosferische omstandigheden. Als gevolg daarvan kunnen de juistheid en volledigheid van de waarneming door Kooi Alarm Centre nimmer worden gegarandeerd.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst
  • Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Kooi Alarm Centre mogelijk te maken zal Wederpartij Kooi Alarm Centre steeds tijdig alle door haar nodig geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en de gevraagde medewerking verlenen.
  • Kooi Alarm Centre is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden doorberekend. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Kooi Alarm Centre hieromtrent met de Wederpartij overleg plegen.
  • Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Kooi Alarm Centre gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Kooi Alarm Centre zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
  • Wederpartij is verplicht:
 2. te voldoen aan alle door Kooi Alarm Centre gehanteerde technische en administratieve voorwaarden en voldoende kennis te verkrijgen en te houden van toepasselijke wettelijke bepalingen of door de overheid

uitgebrachte maatregelen, waaronder begrepen de verplichting tot het verschaffen van de juiste ter plaatse geldende vergunningen en/of certificaten;

 1. tot het opstellen van een protocol, zoals bedoeld in artikel 9.2, en uiterlijk 14 dagen voordat uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven, aan Kooi Alarm Centre ter hand te stellen;
 2. indien signalen door de Wederpartij zelf worden veroorzaakt, dit onverwijld aan Kooi Alarm Centre te melden;
 3. storingen aan de Alarminstallatie binnen redelijke termijn op te lossen, tenzij dit door overmacht niet mogelijk is, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) stroomuitval en/of storing van de telefoon-, internet-, UMTS-, DSL-, of breedbandverbinding.
  • In geval van schade aan, diefstal of vermissing van de Alarminstallatie is de Wederpartij verplicht dit binnen één werkdag na ontdekking daarvan aan Kooi Alarm Centre te melden.

 

 1. Overmacht
  • In geval van overmacht aan de zijde van Kooi Alarm Centre, is Kooi Alarm Centre gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Kooi Alarm Centre deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
  • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Kooi Alarm Centre onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor Kooi Alarm Centre noodzakelijke leveranties, gebrek aan werkkrachten en/of personeel, stakingen, onwerkbare dagen ten gevolge van (extreme) weersomstandigheden (onder meer harde wind) en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige (internet- en/of data)storingen in het bedrijf van Kooi Alarm Centre of van één van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

 

 1. Privacy en gegevensverwerking
  • De (geregistreerde) signalen zoals deze in de Meldkamer worden ontvangen, zullen door Kooi Alarm Centre (beperkt) worden opgeslagen. De opslag van deze signalen geschiedt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Wederpartij vrijwaart Kooi Alarm Centre voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Wederpartij wordt gehouden of waarvoor Wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Kooi Alarm Centre toerekenbaar zijn.
  • De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die met gebruikmaking van een door Kooi Alarm Centre verleende Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Wederpartij. Wederpartij staat er jegens Kooi Alarm Centre voor in en garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de (persoons)gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde en in overeenstemming is met de van toepassing zijn wet- en regelgeving, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679). Wederpartij vrijwaart Kooi Alarm Centre tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze (persoons)gegevens.

 

 1. Opschorting en ontbinding
  • Kooi Alarm Centre is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
   • indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Kooi Alarm Centre gesloten Overeenkomst, een daarmee samenhangende Overeenkomst of de Leveringsvoorwaarden voortvloeit;
   • indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Kooi Alarm Centre te voldoen;
   • in geval van faillissement, schuldsanering, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van (het bedrijf van) de Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.
  • In elk van de in artikel 13.1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Kooi Alarm Centre op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Kooi Alarm Centre geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

 

 1. Looptijd Overeenkomst en beëindiging
  • Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst tussen Kooi Alarm Centre en de Wederpartij aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, schriftelijk (per e-mail volstaat) op te zeggen.
  • Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode, geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk één maand voor de datum van afloop van deze periode door de Wederpartij schriftelijk (per e-mail volstaat) is opgezegd.
  • Kooi Alarm Centre heeft bij opzegging op grond van artikel 14.2 recht op een schadeloosstelling gelijk aan de overeengekomen contractprijs van de resterende looptijd van de Overeenkomst, met een minimum van € 1.000,- exclusief BTW, vermeerderd met de kosten die Kooi Alarm Centre als gevolg van de opzegging heeft moeten maken. Kooi Alarm Centre zendt de Wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kooi Alarm Centre en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De Nederlandse tekst van de Leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
  • Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Leveringsvoorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.